media

media
תכנון אדריכלי

מחלקת האדריכלות בחברת כמיל מהנדסים בע"מ מתמחה בתכנון אדריכלי לפרויקטים בסדרי גודל שונים. החל מבתי מגורים פרטיים וכלה במבני תעשייה וציבור רחבי היקף. המחלקה שמה דגש על יצירת איזון מדויק בין התכנון האדריכלי לצרכי הלקוח. זאת, תוך כדי התאמות עתידיות הנדרשות לשלבים הבאים בתהליך (קונסטרוקציה וביצוע). העקרונות המנחים אותנו בכמיל מהנדסים בכל פרויקט של תכנון אדריכלי הם:

  • התאמת התכנון האדריכלי לצרכי הלקוח (לפי העבר, בהתאם להווה ועם צפיית העתיד).
  • תכנון אדריכלי מודולרי וגמיש הנותן מקום לשינויים עתידיים.
  • קיום דיאלוג פורה ומשמעותי בין מחלקת האדריכלות והלקוח.
  • עמידה בלתי מתפשרת בתקציב ובלוחות הזמנים.
  • דגש על פרמטרים עתידיים בפרויקט, מעבר לתכנון האדריכלי (קונסטרוקציה, חומרי גלם, שיטות בנייה, ביצוע, לוחות זמנים וכדומה).
  • שימוש בחומרי גלם איכותיים.
  • תכנון אדריכלי המתכתב עם אלמנטים אקלימיים.

תהליך התכנון האדריכלי בחברת כמיל מהנדסים מבוסס על שילוב בין מקצועיות לבין כלים טכנולוגיים מתקדמים. התהליך כולל בין היתר יצירת סקיצות הדמיה מפורטות, תכנון ושרטוט, מודלים תלת ממדיים והדמיות ממוחשבות. בסופו, מגישה מחלקת האדריכלות של כמיל מהנדסים "תיק ורוד" במסגרת בקשה להיתר בנייה המונחת לפתחה של הוועדה לתכנון ובנייה.

 

פיקוח עליון

עם תחילת העבודות, אדריכלי ומפקחי החברה ממשיכים ללוות את הלקוח ואת צוותי הביצוע בשטח. זאת במסגרת פיקוח עליון שמטרתו לוודא את קיומן של התוכניות כלשונן ותוך תיאום מלא בשקיפות מרבית מול הלקוח – כנדרש לפי תקנות התכנון והבניה (פיקוח עליון על הבניה), התשנ”ב-1992.

בחברת כמיל מהנדסים, הפיקוח העליון איננו נעשה רק בכדי למלא את דרישות החוק אלא מתוך שליחות של ממש. מכיוון שהיקף הפיקוח העליון הוא נגזרת של מבחן התוצאה, אנו מקפידים לוודא עמידה דווקנית בכל דרישות התקנים, וכן התאמה בין תוכניות ההיתר לעבודות הבנייה והביצוע. אנו מאמינים בפיקוח עליון אפקטיבי ומציעים גם פיקוח צמוד. הכל בהתאם לדרישות הלקוח וצרכיו.